Rozhlasová ústředna AMO VYRO

Popis

Základní charakteristika zařízení AMO VYRO

„AMO VYRO“ je principiálně nový koncový prvek vyrozumění, koncipovaný ve smyslu Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380 / 2002 Sb. a dokumentu „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“ (č.j. MV-24666-1/PO-2008).

Zařízení přijímá prostřednictvím přijímače dálkového ovládání JSVV standardní příkazy dálkového ovládání a převádí je na adekvátní textové informace. Tyto určeným (oprávněným) příjemcům předává prostřednictvím SMS textových zpráv. Seznam příjemců zpráv je uložen v databázi. Místní ovládání je zabezpečováno pultem s dotykovým ovládáním nebo počítačem s programem místního ovládání a pultem PRAV.

„AMO VYRO“ je určen především pro vyrozumění krizových štábů, havarijních a obdobných týmů a pro svolání jednotek požární ochrany. Podle rozhodnutí příslušných orgánů může být použit i pro šíření varovných a tísňových informací osobám s poruchami sluchu a v dalších specifických případech. Výhodou zařízení je, že textové zprávy mohou být formou a obsahem přizpůsobeny způsobu využití zařízení a potřebám příjemců.

Zařízení může být podle potřeb uživatele doplněno modulem ozvučení využívajícím digitální rádiový kanál nebo analogový kanál s digitálním řízením. Provoz je možný na simplexním rádiovém kanálu na kmitočtech podle ČTÚ VO-R/2/01.2010-1 nebo na kmitočtech přidělených na základě individuálního oprávnění.

Ve fázi návrhu a vývoje modulu ozvučení byla věnována pozornost kvalitě a účinnosti akustické reprodukce a energetické úspornosti. Na akumulátory je zajištěn provoz po dobu minimálně 72 hodin s dobou reprodukce doplňkového modulu ozvučení minimálně 45 minut.